Home » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Euronet Polska szanuje prawo do prywatności osób, których dane osobowe posiada w zgromadzonych zbiorach bądź których dane otrzymuje do przetwarzania od podmiotów trzecich i przetwarza je na zlecenie jako podmiot przetwarzający. Przetwarzamy dane osobowe stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne, organizacyjne oraz legislacyjne zapobiegające ingerencji przez podmioty nieuprawnione w prywatność osób, których dane posiadamy.

Niniejsza Polityka zawiera informacje o tym, czego możesz się spodziewać, gdy kontaktujemy się z Tobą lub Ty kontaktujesz się z nami bądź też korzystasz z jednej z naszych usług.

Zapoznając się z poniższą treścią dowiesz się m.in.

 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • w jakim celu to robimy
 • czy podanie danych jest konieczne
 • jak długo przechowujemy dane
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych

Działania Euronet Polska związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz legalności przetwarzania na poziomie odpowiednim do obowiązującego w Polsce prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (czyli tzw. „RODO”).

Administrator Danych Osobowych
Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030408, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5261030333, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza zgodnie z art. 4 pkt 7) RODO – o ile nie zaznaczono inaczej.
Jakie dane przetwarzamy?
Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest przekazywana nam bezpośrednio wobec wystąpienia jednego, z następujących powodów:

 • uzyskaliśmy je bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu trzeciego uprawnionego do udostępnienia nam Twoich danych
 • obsługujemy jako podmiot przetwarzający Klienta, który jest administratorem Twoich danych i dane te zostały nam przekazane w zakresie wiążącej nas z Klientem współpracy
 • złożyłeś nam skargę lub zapytanie
 • złożyłeś nam prośbę o informację lub prowadzisz z nami korespondencję
 • reprezentujesz swoją organizację
Twoje uprawnienia
Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych przysługują Ci konkretne uprawnienia w zależności od podstawy przetwarzania dotyczących Ciebie danych.

Prawo dostępu

Masz prawo dowiedzieć się, czy używamy lub przechowujemy Twoje dane osobowe – tzw. prawo dostępu. Korzystając z tego prawa możesz poprosić nas również o kopię Swoich danych.

Prawo do sprostowania

Możesz kwestionować dokładność oraz treść przetwarzanych przez nas danych i prosić o ich poprawienie lub usunięcie. Jest to tak zwane „prawo do sprostowania”. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz też poprosić nas o ich uzupełnienie np. dodając nowe informacje bądź też modyfikując już posiadane.

Prawo do usunięcia danych

Możesz poprosić nas, byśmy usunęli Twoje dane. Uprawnienie to jest znane też jako tzw. „prawo do bycia zapomnianym” i nie jest absolutne. Zgodnie z RODO uprawnienie do usunięcia danych jest skuteczne m.in. w następujących okolicznościach, gdy:

 • nie potrzebujemy już Twoich danych
 • początkowo wyraziłeś zgodę na przetwarzanie, ale teraz ją wycofałeś
 • sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twoich danych
 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem

Możemy odmówić Ci realizacji uprawnienia do „bycia zapomnianym” w następujących okolicznościach:

 • kiedy jesteśmy na mocy przepisów prawa zobowiązani do przechowywania Twoich danych
 • przechowywanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz uprawnienie do ograniczenia sposobu oraz zakresu w jakim wykorzystujemy Twoje dane, szczególnie w przypadku jeśli obawiasz się o prawdziwość posiadanych przez Nas informacji lub sposobu ich użycia. Jeśli to konieczne, możesz również skierować wniosek o usunięcie niektórych informacji o Tobie (patrz „prawo do usunięcia danych”). Prawo to jest ściśle powiązane z twoimi uprawnieniami do kwestionowania dokładności Twoich danych  i możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec ich użycia.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu (wykorzystywaniu) Twoich danych np. w sytuacji, gdy nie zgadzasz się na przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Jeśli Twój sprzeciw będzie zasadny, musimy zaprzestać używania Twoich danych w celu, w którym pierwotnie były one przetwarzane, chyba że jesteśmy w stanie podać powody uzasadniające dalsze wykorzystanie Twoich danych pomimo skierowanych zastrzeżeń.

Masz absolutne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celu marketingu. W tym wypadku jeżeli się sprzeciwisz bezwzględnie zaprzestaniemy używania Twoich danych w tym celu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania dotyczących Cię danych osobowych w sposób dostępny i możliwy do odczytania np. w postaci pliku excel. Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych do innego podmiotu –  zrobimy to, jeśli przeniesienie jest, jak mówi RODO, „technicznie wykonalne”. Prawo to dotyczy tylko tych informacji, które nam przekazałeś na podstawie zgody lub w zakresie realizacji bądź negocjacji warunków umowy, a przetwarzanie ich odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa jej cofnięcia w dowolnym momencie – pamiętaj, że cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a na pewno odpowiemy.

Jeśli pozostaniesz niezadowolony wobec treści odpowiedzi bądź realizacji przysługującego Ci uprawnienia, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja Twoich uprawnień
Możesz poprosić o realizację przysługujących Ci uprawnień w formie ustnej lub pisemnie. Jeśli przekażesz nam swoją prośbę ustnie, zalecamy, abyś przesłał ją również na piśmie lub w wiadomości email – tak, aby pozostawić wyraźny ślad korespondencji. Dostarczy nam to również potwierdzenia Twojego stanowiska lub żądań oraz umożliwi odpowiedzieć na Twoje wnioski i zgodnie z treścią Twoich oczekiwań w jak najkrótszym terminie.

Nie pobieramy opłat za realizację Twoich uprawnień i staramy się przekazywać informacje w terminie nie dłuższym niż miesiąc – jeżeli okaże się, że będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o tym. W określonych przypadkach możemy pobrać stosowną opłatę np. w sytuacji ponownego żądania kopii danych – jednak wcześniej Cię o niej poinformujemy.

W celu uzyskania informacji w zakresie przetwarzania można wykorzystać poniższe kanały komunikacji:

 • telefon +48 22 383 51 00, Infolinia: 801 324 024
 • e-mail kontaktlinia@euronetworldwide.com
 • pocztę ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa lub
 • z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Więcej szczegółów możesz znaleźć tutaj

Udostępnienie Twoich danych

W zakresie przetwarzania Twoich danych możemy korzystać z tzw. procesorów, którzy w nasze polecenie dostarczają nam elementy usług bądź świadczą je w całości realizując przy tym proces przetwarzania. Zawarliśmy umowy z naszymi procesorami – oznacza to, że podmioty te nie mogą nic zrobić z Twoimi danymi osobowymi poza udzielonym przez nas uprawnieniem do przetwarzania. Nie mogą też udostępniać Twoich danych żadnemu podmiotowi trzeciemu poza nami (chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej) oraz są zobowiązani do zachowania pełnej poufności i bezpieczeństwa przechowywania danych przez okres prowadzonej współpracy, a po jej zakończeniu do zwrotu otrzymanych informacji lub ich usunięcia.

W niektórych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania informacji o Tobie – na przykład na mocy orzeczenia sądowego lub decyzji organu publicznego. W każdym przypadku upewniamy się, że mamy legalne podstawy do dzielenia się informacjami o Tobie i dokumentujemy nasze decyzje.

Jeżeli posiadamy uprawnienie udzielone przez Ciebie możemy również udostępniać Twoje dane innym odbiorcom danych. W takiej sytuacji odbiorcy Ci również stają się administratorami danych Ciebie dotyczących w zakresie udzielonego przez Ciebie upoważnienia do przetwarzania i są zobowiązani zgodnie z RODO do poinformowania Cię o przetwarzaniu zgodnie z art. 14 RODO.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania
  Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
1. Przedstawienie oferty przez Euronet Polska, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Euronet lub podmiotów współpracujących. Możesz skorzystać ze świadczonych przez nas lub naszych Partnerów usług. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia negocjacji i przedstawienia konkretnych warunków współpracy. Art. 6 ust. 1 lit. b) lub f)  RODO Przez czas ważności oferty lub prowadzenia negocjacji. Po realizacji celu przetwarzania dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia.
2. Zawarcie oraz realizacja umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji podjętej współpracy na warunkach zawartej umowy. Art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO Przez okres realizacji celu przetwarzania – obowiązywania umowy. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia lub przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Podjęcie kontaktu. Możesz skontaktować się z Nami w tym z wykorzystaniem udostępnionego formularza online. Dane osobowe gromadzone w powyższym procesie będą przetwarzane po to, aby zrealizować kontakt, w tym, aby odpowiednio zareagować na Twoje żądanie. Art. 6 ust. 1 lit. b) lub f)  RODO Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia.
4. Prowadzenie procesów rekrutacyjnych. Możesz przesłać Nam swoją aplikację (CV) w tym związaną z prowadzonym procesem rekrutacyjnym. Dane osobowe gromadzone w powyższym procesie będą przetwarzane w celu prowadzonych rekrutacji ewentualnie w przypadku dodatkowej zgody również w celu przyszłych rekrutacji lub przesyłania informacji o prowadzonych rekrutacjach. Art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania ewentualnie w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód nie dłużej niż do momentu wycofania zgody. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia lub przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
5. Przesyłanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub nr telefonu. Przesłanie informacji handlowych  polega na tym, że po wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody na adres poczty elektronicznej lub nr telefonu może zostać przekazana informacja handlowa lub marketingowa (np. w formie newsletter lub SMS czy też w postaci połączenia). Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu, a po tym okresie wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia.
6. Realizacja marketingu usług Euronet Polska. Wskazany cel może być realizowany poprzez dostarczanie spersonalizowanych treści marketingowych w tym na podstawie profilowania. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia.
7. Realizacja obowiązków publicznoprawnych. Chodzi o sytuacje w których to przepisy prawa nakładają na Nas spełnienie konkretnych obowiązków gdzie Twoje dane osobowe są niezbędne do ich właściwej realizacji. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres niezbędny do realizacji konkretnych obowiązków, po ich zrealizowaniu w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia.
8. Wykonanie obowiązków związanych z realizacją Twoich uprawnień wskazanych w RODO. Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości Twojej osoby jako podmiotu żądającego realizacji konkretnych uprawnień. Art. 6 ust. 1 lit c RODO Do czasu realizacji uprawnień podmiotu danych oraz po tym terminie w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia.
9. Wykrycie i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Euronet Polska, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów obsługi. Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz nadużyć mogących wpływać na poziom bezpieczeństwa świadczonych usług lub prowadzonych procesów. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, po jego zrealizowaniu w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia.
Czy istnieje obowiązek podania danych?
Co do zasady podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednak w niektórych przypadkach może okazać się to niezbędne i konieczne (w tym w zw. z zastosowaniem właściwych przepisów prawa) do realizacji konkretnych usług lub Twoich żądań np. w zakresie kontaktu, podjęcia negocjacji, zawarcia i realizacji umowy, realizacji uprawnień podmiotu danych, weryfikacji wiarygodności, rozpatrzenia reklamacji, wniosku, otrzymania oferty, kontaktu etc.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym na skutek profilowania w celu oceny wiarygodności, bezpieczeństwa oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego może być możliwość zastosowania wobec Ciebie uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Euronet Polska, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Euronet lub podmiotów współpracujących.
Pliki Cookies
Serwisy Euronet Polska („Serwis”) korzystają z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika – czyli osoby wyświetlającej zawartość Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików Cookies w urządzeniu z wykorzystaniem którego korzystasz z Serwisu oraz uzyskującymi do nich dostęp jest Euronet Polska oraz jej Partnerzy m.in. świadczący usługi analityczne, reklamodawcy czy twórcy aplikacji.

Wykorzystywanie

Pliki Cookies wykorzystywane mogą być wykorzystywane w celu:

 • świadczenia usług Serwisu
 • ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania
 • późniejszej identyfikacji w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz zawartości
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika
 • wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem Serwisów

Rodzaje Cookies

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.